Zarzut nadużycia prawa na gruncie postępowania

Termin dochodzenia roszczeń o odszkodowanie

[ Start ] [ Mój profil ] [ Archiwum ] [ Przyjaciele ]

Zarzut naduzycia prawa w postaci zlozenia

Nadto Sąd wskazał, że powód nie przedstawił również dowodów, które - nawet gdyby założyć, że doszło do naruszenia jego dóbr osobistych - pozwoliłyby ustalić rozmiar doznanej przez niego krzywdy. Zgodnie bowiem z art. 448 KC, w razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia. Zasądzenie zadośćuczynienia ma zatem charakter fakultatywny i od oceny sądu opartej na analizie okoliczności konkretnej sprawy zależy przyznanie pokrzywdzonemu ochrony w tej formie. Także zatem z uwagi na fakt, że powód nie wykazał rozmiaru i intensywności doznanej krzywdy ani stopnia negatywnych konsekwencji, jakie wyniknęły dla niego z naruszenia, pozew nie podlegał uwzględnieniu.

Sąd pierwszej instancji wskazał, że powodowie w niniejszej sprawie dochodzili od solidarnych pozwanych zapłaty kwot 87.500 zł dla każdego z nich tytułem zachowku należnego im po zmarłym ojcu C.W., którego są spadkobiercami ustawowymi. Powodowie wskazali, że spadek po zmarłym w całości na podstawie testamentu notarialnego odziedziczyły dwie pozwane córki zmarłego należące również do kręgu spadkobierców ustawowych oraz ich matka pozwana M.O. Poza sporem była kwestia, że w skład schedy spadkowej wchodzi prawo własności nieruchomości położonej w P. przy ul. (...). adwokat z Łodzi do sprawy rozwodowejW ocenie powoda, który wprawdzie przyznaje, że regułą prawa cywilnego jest ponoszenie odpowiedzialności przez dłużnika za zawinione przez niego nienależyte wykonanie umowy, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby zakres tej odpowiedzialności rozszerzyć. Zgodnie z art. 473 § 1 KC dłużnik może przez umowę przyjąć odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych okoliczności, za które na mocy odpowiedzialności nie ponosi. Skoro więc pozwany taką odpowiedzialność na siebie przyjął, zobowiązując się do zapłaty kar umownych za opóźnienie w realizacji umowy, nie może zasłaniać się brakiem winy po jego stronie.

ranking prawnikow

Wyrokiem z dnia 19 listopada 2010 r. Sąd Okręgowy w Płocku zasądził od pozwanego Skarbu Państwa - Wojewody (...) w W. na rzecz powoda reprezentowanego przez matkę kwotę 75.000 złotych z ustawowymi z odsetkami od dnia 8 czerwca 2009 r. oraz tytułem renty wyrównawczej: za okres od kwoty dnia 8 czerwca 2009 r. do dnia 18 listopada 2010 r. kwotę po 1.500 złotych miesięcznie, za okres od dnia 19 listopada 2010 r. i na bieżąco kwotę po 2.000 złotych miesięcznie, płatne z góry do 15 - go każdego miesiąca, do rąk opiekuna, z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminów płatności (k. (...) do (...)). ranking adwokatów


[ 07:11 ] [ 19.4.2018 ] [ 0 komentarzy ] [ dodaj komentarz ] [ Link ]

Niedopuszczalnosc oparcia powództwa na

Jeśli zaś chodzi o cel udzielonego kredytu to po pierwsze Sąd Okręgowy słusznie wskazał, że powodowie nie wykazali aby M. P. (1) słyszał o uzgodnieniach pomiędzy powodami a J. N. (1). Po drugie zaś, M. P. (1) przesłuchany jako świadek zeznał, że nic mu o tym nie wiadomo aby pozwany wyciągał negatywne konsekwencje w stosunku do klientów, którzy nie wykorzystali kredytu na cel wpisany w umowie, to jest na działalność gospodarczą.

Spadkodawczyni była właścicielką nieruchomości położonej we wsi G., gmina P., oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 174, o powierzchni 2,25 ha, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie prowadzi księgę wieczystą nr (...). W dniu 9 października 2007 roku A.B. podarowała tę nieruchomość córce E.K. Na nieruchomości znajdują się parterowy budynek mieszkalny z lat 50 - tych, rozbudowany w latach 90 - tych o powierzchni zabudowy 63,26 m2, obora z lat 90 - tych o powierzchni zabudowy 31,20 m2, drewniana stodoła o powierzchni 100 m2 oraz dwie drewniane szopy. Poza siedliskiem nieruchomość porośnięta jest samosiejkami drzew i krzewów. Dojazd do nieruchomości zapewniony jest drogą gruntową. Wartość nieruchomości według stanu z chwili dokonania darowizny i aktualnych cen rynkowych wynosi 313 500 złotych.kancelarie adwokackie recenzje

Podkreślenia wymaga w tym miejscu, że Sąd z mocy art. 321 KPC związany jest zakresem żądania pozwu, poza który nie wolno mu wykroczyć przy orzekaniu. Oznacza to, że Sąd rozważa zasadność roszczenia o ochronę dóbr osobistych biorąc pod uwagę wyłącznie zarzut dotyczący naruszenia tych dóbr sprecyzowany w pozwie, nawet jeśli zauważa - w oparciu o ustalenia faktyczne poczynione w sprawie - inne jeszcze, nie wskazane przez powoda okoliczności świadczące o tym, że naruszenie dóbr osobistych miało miejsce. ranking adwokatowReasumując ten wątek rozważań, należy podkreślić, że powództwo opozycyjne jest dopuszczalne, jeśli egzekucja świadczenia stwierdzonego tytułem egzekucyjnym stanowiłaby nadużycie prawa z uwagi na zdarzenie zaistniałe po jego powstaniu. Podstawą tego powództwa byłby art. 840 § 1 pkt 2 KPC oraz jednoczesne spełnienie przesłanek z art. 5 KC. Jednak - z uwagi na to, że zastosowanie konstrukcji nadużycia prawa podmiotowego nie może trwale pozbawić uprawnionego jego prawa - uwzględnienie powództwa opozycyjnego, opartego na zdarzeniu wypełniającym dyspozycję art. 5 KC, może prowadzić jedynie do ochrony czasowej.


[ 06:57 ] [ 19.4.2018 ] [ 0 komentarzy ] [ dodaj komentarz ] [ Link ]

Uchylenie wyroku wobec uznania zarzutu

Skarżący zarzucił również naruszenie przepisów postępowania, to jest przepisu art. 233 § 1 KPC przez dowolną, wybiórczą i sprzeczna z zasadami doświadczenia życiowego ocenę zgromadzonego materiału dowodowego, co w konsekwencji doprowadziło do błędnego uznania, że nie doszło do przejęcia zakładu pracy na nowego pracodawcę w trybie art. 23(1) § 1 KP, a umowy między skarżącym a Spółkami (...) (...) miały charakter pozorny, w sytuacji, gdy zgromadzony w sprawie materiał dowodowy jednoznacznie potwierdzał, że pracownicy zostali przejęci w trybie art. 23(1) § 1 KP przez (...) Spółka z o.o. i (...) Spółka z o.o., a od momentu przejęcia świadczyli pracę na rzecz nowego pracodawcy i jego uważali za faktycznego pracodawcę. linkPodzielić należy natomiast częściowo drugi zarzut procesowy odnoszący się do istotnie nazbyt lakonicznego uzasadnienia Sądu Apelacyjnego, który kwestionując ocenę przeprowadzonych przez Sąd I instancji dowodów z zeznań świadków S. J., S. K., E. F. i Ł. Z. nie odniósł się bliżej do argumentacji Sądu I instancji, zawartej w uzasadnieniu wyroku Sądu Okręgowego, nie wyszczególnił, na czym polegały błędy Sądu I instancji popełnione przy ocenie tych dowodów oraz nie wskazał przyczyn ich własnej odmiennej oceny, poprzestając jedynie na ogólnikowym stwierdzeniu, iż dowody z zeznań świadków dają podstawy do przyjęcia, że oświadczenie pozwanych o przerobieniu fotografii wywołało negatywne dla powoda skutki wpływające na wiarygodność gazety, spadek nakładu i w konsekwencji interesy powoda. Mimo tych mankamentów uzasadnienia wyrok Sądu Apelacyjnego podaje się kontroli kasacyjnej.ranking kancelarii adwokackich z łodzi

Wartość powyższego prawa do lokalu mieszkalnego według stanu z dnia 22 listopada 2002 r. i aktualnych cen rynkowych wynosiła 173.000 złotych. Kwota ta wyraża wartość darowizny dokonanej przez spadkodawczynię na rzecz pozwanego. Wartość spadku stanowiącą podstawę ustalenia należnego powodowi zachowku, odpowiada w istocie wartości przedmiotu powyższej darowizny, to jest kwocie 173.000 zł. Skoro powodowi przysługuje jako spadkobiercy ustawowemu udział w spadku w 1/2 części, należny mu zachowek stanowiący równowartość połowy tego udziału, powinien wynosi 43.250 złotych (173.300 x 1 x 1). opinie o kancelariach adwokackich w lodziOpinia biegłego, jak każdy inny dowód, podlega swobodnej ocenie sądu zgodnie z regułami określonymi w art. 233 § 1 KPC Sąd rozważa jej wiarygodność i moc dowodową na podstawie własnego przekonania, zgodnie z zasadami logiki i doświadczenia życiowego, przy wszechstronnym uwzględnieniu pozostałego materiału dowodowego. Istotne znaczenia przy ocenie ma stanowczość opinii, jej kompleksowość, spójność wniosków, doświadczenie biegłego. Sąd jako nieposiadający wiadomości specjalnych nie jest władny podważać wniosków biegłego, jeśli lektura opinii nie wykazuje, że sposób przeprowadzenia opinii i wnioskowania zawiera braki, wady logiczne bądź inne nieprawidłowości wychwytywane przez osobę niebędącą specjalistą w danej dziedzinie. Sporządzona w sprawie opinia nie zawiera tego rodzaju defektów stąd zasadnym było rozstrzygnięcie o odpowiedzialności pozwanego za powstanie zawilgoceń pod tarasem budynku zgodnie ze stanowiskiem biegłej.

[ 09:39 ] [ 18.4.2018 ] [ 0 komentarzy ] [ dodaj komentarz ] [ Link ]Gry online : Wyszukiwarka Mp3 : Filmy online