Nadużycie prawa poprzez podnoszenie zarzutu

Roszczenie o przyjecie do spóldzielni

Dodany przez Unspecified

Mając powyższe na względzie Sąd uznał, że kwestionowana przez powoda klauzula o treści "W przypadku przerwy w świadczeniu usługi powstałej z winy Operatora, trwającej nieprzerwanie powyżej 24 godzin od zgłoszenia awarii Operatorowi, Abonentowi przysługuje obniżenie kwoty Abonamentu z tytułu uznanej Reklamacji w wysokości 1/30 abonamentu miesięcznego za każdy dzień, w którym wystąpiła przerwa" stanowi niedozwolone postanowienie umowne w rozumieniu art. 3851 § 1 KC bowiem kształtuje prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Przedmiotowe postanowienie spełnia przy tym przesłanki klauzuli abuzywnej określonej w art. 3853 pkt 2 i 12 KC.

polecani adwokaci z Lodzi

Powód w toku postępowania podniósł wprawdzie problem szkody, poniesionej przez niego w wyniku opóźnienia w dostawach zamówionego towaru, a wysokość szkody poniesionej przez wierzyciela jest jednym z kryteriów i przesłanek podejmowania decyzji o zastosowaniu przez Sąd miarkowania kary umownej, jednakże nie przedstawił żadnych dowodów potwierdzających ten zarzut. Istnienie ewentualnej szkody nie może być zatem podstawą do odmowy miarkowania kary umownej na wniosek pozwanej.Z Informacji o pobytach i orzeczeniach wynika ponadto, iż w sprawie Sądu Rejonowego w B. o sygn. akt (...)wydany został wyrok łączny obejmujący skazania wyrokami w sprawach o sygn. akt (...) pkt 1 i 2 oraz (...) - wymierzono karę łączną 8 miesięcy pozbawienia wolności, którą R.R. odbywał w okresie od 4 maja 2012 r. do 15 grudnia 2012 r. oraz w II punkcie skazania wyrokami w sprawach o sygn. akt (...) i (...) pkt 3 - wymierzono karę łączną roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności - po zaliczeniu na poczet tej kary okresu od dnia 10 października 2007 r. do dnia 21 kwietnia 2008 r. kara ta odbywana jest w okresie od 15 grudnia 2012 r. do 3 grudnia 2013 r. ranking prawników

Sąd Okręgowy zauważył, że przyjęcie koncepcji prezentowanej przez pozwanych prowadziłoby do sytuacji, w której powód zostałby pozbawiony możliwości dochodzenia swoich praw względem członków zarządu na podstawie art. 299 KSH w sytuacji, gdyby postępowanie upadłościowe spółki trwało dłużej niż 10 lat. Nie podzielił poglądu, że wierzyciel był obowiązany wytoczyć powództwo przeciwko członkom zarządu w czasie trwania postępowania upadłościowego. Gdyby bowiem postępowanie upadłościowe doprowadziło do zaspokojenia wierzytelności z masy upadłości, wierzyciel zostałby narażony na negatywne rozstrzygnięcie postępowania przeciwko członkom zarządu i ponoszenie kosztów tego postępowania.

ranking kancelarii adwokackich z łodzi

Według zapatrywania dominującego w doktrynie i judykaturze wierzyciel dochodząc kary umownej nie jest zobligowany do udowodnienia szkody, a tym bardziej jej wartości. Pogląd ten znajduje uzasadnienie w przepisie art. 484 § 1 KC w którym ustawodawca expressis verbis zanegował istnienie bezpośredniej zależności między wysokością zaistniałej szkody i wysokością roszczenia o karę umowną. Wysokość szkody może mieć natomiast wpływ na miarkowanie kary umownej, jednak wykazanie braku szkody wierzyciela lub jej niewielkiego rozmiaru spoczywa na dłużniku. Pozwana dowodów takich nie przeprowadziła wadliwie uznając, iż ciężar dowodu wykazania szkody i jej wysokości spoczywa na powodzie. Tymczasem nawet wykazanie przez dłużnika braku szkody, co w sprawie nie nastąpiło, co do zasady nie zwalnia go od obowiązku zapłaty kary umownej (por. uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego mająca moc zasady prawnej z 6 listopada 2003 r., III CZP 61/03, OSP 2004/9/115).Sąd Okręgowy uznał, że powództwo jest niezasadne. W sprawie nie było sporne, że na tle realizacji umowy nr (...) doszło do przedłużenia jej realizacji o pięć miesięcy, co zostało potwierdzone Aneksem nr (...) do Umowy z dnia 25 czerwca 2008 roku. Okoliczność ta nie daje jednak stronie powodowej prawa do domagania się od pozwanego rekompensaty za przedłużenie czasu trwania kontraktu. Prawo dostępu do Placu Budowy zostało uregulowane w subklauzuli 2.1 Warunków Ogólnych FIDIC, zgodnie z którą "Zamawiający w terminie podanym w Załączniku do Oferty, da Wykonawcy prawo dostępu do wszystkich części Placu Budowy i użytkowania ich (...) (...) jeżeli. Wykonawca doznaje opóźnienia i/lub ponosi Koszt na skutek tego, że Zamawiający w takim terminie nie dał mu takiego prawa dostępu lub użytkowania, to Wykonawca da Inżynierowi powiadomienie i będzie uprawniony, z uwzględnieniem Subklauzuli 20.1 do: skuteczni i polecani prawnicy

10:03 - 17.4.2018 - dodaj komentarz


Poprzednia strona Następna strona
Opis Bloga
Waloryzacja udziałów członkowskich w spółdzielni
Start
Mój profil
Archiwum
Przyjaciele


Ostatnie Wpisy
- Roszczenie o przyjecie do spóldzielni
- Zadanie dzialu spadku i zniesienia wspólwlasnosci
- Naduzycie prawa jako przeslanka roszczenia


Gry online : Wyszukiwarka Mp3 : Filmy online