Nadużycie prawa poprzez podnoszenie zarzutu

Zadanie dzialu spadku i zniesienia wspólwlasnosci

Dodany przez Unspecified

Zdaniem Sądu Okręgowego, roszczenie powoda ma charakter odszkodowawczy i ulega przedawnieniu w terminie określonym w art. 4421 § 1 KC. Termin ten rozpoczyna bieg od chwili powzięcia wiadomości przez wierzyciela o wydaniu postanowienia o umorzeniu postępowania upadłościowego, o ile z treści tego postanowienia wynika oczywisty brak majątku spółki do zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego. Według Sądu Okręgowego, w niniejszej sprawie powód dowiedział się o bezskuteczności egzekucji z chwilą powzięcia informacji o postanowieniu o umorzeniu postępowania upadłościowego. W tej chwili bezskuteczność stała się okolicznością obiektywną i dopiero wówczas powstał stan niemożności zaspokojenia wierzyciela, a tym samym rozpoczął bieg terminu przedawnienia roszczenia.

kancelarie adwokackie

Pismem z dnia 17 czerwca 2010 r. powód rozszerzył żądanie pozwu wskazując, że domaga się zasądzenia kwoty 80.000 zł także od Skarbu Państwa - Aresztu Śledczego w (...). Zażądał nadto od dyrektora tej jednostki penitencjarnej przeprosin o treści analogicznej, jak w wypadku pozostałych statio fisci. W uzasadnieniu zmodyfikowanego stanowiska wskazał, że w okresie od (...) r. do (...) r. w Areszcie Śledczym w (...) był osadzany w celach przeludnionych, nie zapewniających prywatności, naruszających godność. Powód zarzucił, że wbrew art. 110 § 2a - d KKW nie doręczono mu decyzji w przedmiocie podstawy i okresu osadzenia w celach przeludnionych.Nadto Sąd wskazał, że powód nie przedstawił również dowodów, które - nawet gdyby założyć, że doszło do naruszenia jego dóbr osobistych - pozwoliłyby ustalić rozmiar doznanej przez niego krzywdy. Zgodnie bowiem z art. 448 KC, w razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia. Zasądzenie zadośćuczynienia ma zatem charakter fakultatywny i od oceny sądu opartej na analizie okoliczności konkretnej sprawy zależy przyznanie pokrzywdzonemu ochrony w tej formie. Także zatem z uwagi na fakt, że powód nie wykazał rozmiaru i intensywności doznanej krzywdy ani stopnia negatywnych konsekwencji, jakie wyniknęły dla niego z naruszenia, pozew nie podlegał uwzględnieniu. opinie o łódzkich adwokatach

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 1 grudnia 2010 r. Sąd Okręgowy w Łodzi oddalił powództwo Miasta Ł. o zasądzenie od pozwanych A.Ż. i K.Ż. na rzecz powoda kwoty 122.404,71 złotych z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty tytułem zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej pozwanym przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr (...) położonego w Ł. przy ul. (...), a także obciążył powoda kosztami procesu w kwocie 3.617 zł.

opinie o kancelariach adwokackich w łodzi

Jednakże zasądzenie nawet takiej kwoty na rzecz powoda od pozwanej byłoby krzywdzące z punktu widzenia zasad współżycia społecznego (art. 5 KC). Godząc się z poglądem Sądu Okręgowego, że uprawnienie z tytułu zachowku ma charakter prawa podmiotowego, zatem zakres stosowania art. 5 KC powinien być ostrożny i dosyć wąski, bowiem prawa osoby uprawnionej do zachowku służą urzeczywistnieniu obowiązków moralnych jakie spadkodawca ma wobec swoich najbliższych, to jednak należy mieć także na uwadze, aby zachowek nie wyczerpał w całości lub prawie w całości wartości spadku.Niezasadność zarzutu naruszenia art. 65 KC przesądzała także o nietrafności zarzutu naruszenia art. 698 § 1 i 2 KC. Dodatkowo należało zwrócić uwagę, że z ustaleń wynika, że gdy na etapie realizacji inwestycji okazało się, że z przyczyn finansowych część inwestycji musi zostać poddzierżawiona jej wykonawcom, Miasto wyraziło generalną i ogólną zgodę (tj. nieskonkretyzowaną co do podmiotu) w formie ustnej na poddzierżawienie przez Rafała J. i Adama S. przedmiotu umowy. W literaturze trafnie przyjmuje się, że zgoda na poddzierżawienie może być wyrażona w dowolnej formie i może mieć charakter generalny. W takim wypadku dzierżawca nie ma obowiązku uzgadniania z wydzierżawiającym poszczególnych umów poddzierżawy, które zawiera. ranking adwokatow z lodzi

09:35 - 17.4.2018 - dodaj komentarz


Poprzednia strona Następna strona
Opis Bloga
Waloryzacja udziałów członkowskich w spółdzielni
Start
Mój profil
Archiwum
Przyjaciele


Ostatnie Wpisy
- Roszczenie o przyjecie do spóldzielni
- Zadanie dzialu spadku i zniesienia wspólwlasnosci
- Naduzycie prawa jako przeslanka roszczenia


Gry online : Wyszukiwarka Mp3 : Filmy online